กลุ่มบริษัทสุธร ดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี เราได้เน้นย้ำพนักงานในทุกระดับ ให้เข้าใจถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และให้ยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจขงเรา อันได้แก่

ตั่งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรายึดถือมาตลอด คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้ผลิตสินค้า ลูกค้า หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานในทุกอุตสาหกรรมด้วยความตั้งใจ เพื่อที่จะสามารถบรรลุผลลัพท์ที่ดีกว่าเสมอ ในขณะ เดียวกันก็พยายามมองหาแนวทางใหม่ๆ ทีจะพัฒนากลุ่มบริษัทของเรา ให้มีความเป็นเลิศใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในต่างประเทศ

ความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมาก่อน
เราได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก โดยให้น้ำหนักของความ รับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเสมอมา เราจะมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่ทุกๆ ชุมชนที่บริษัทของเราดำเนินธุรกิจอยู่